Projekt szkoleniowy: Better Multicurtural Communication oraz Leadership Development Training.

Projekt

Centrum Innowacji ProLearning stworzyło projekt szkoleniowy obejmujący różnice międzykulturowe w komunikacji oraz komunikację biznesową w języku angielskim a także szkolenie z zakresu Leadership Management Training.

Firma

Firma jest częścią japońskiej grupy dużej Azjatyckiej grupy. Spółka w 2012 roku otworzyła nową fabrykę we Wrocławiu. Do końca 2012 firma miała zatrudniać ponad 100 osób, natomiast rok 2013 to dalsze plany rozwojowe firmy.

Potrzeba

Bazując na bogatym doświadczeniu pracy w Europie, również w Polsce, Zarząd firmy,  zdecydował się na realizację projektu szkoleniowego w celu usprawnienia współpracy  zagranicznej kadry zarządzającej oraz polskich managerów i pracowników.  Realizacja projektu dla zarządu, zagranicznej oraz polskiej kadry managerskiej powierzona została CI ProLearning. Cykl obejmował przeprowadzenie dedykowanych warsztatów.

Cel

Na podstawie analizy przed szkoleniowej zdiagnozowane zostały  potrzeby uczestników. Dostosowano tematykę szkolenia do kultury organizacyjnej firmy oraz  zagwarantowano, że szkolenie będzie spójne z misją i celami firmy.

Dwa cykle szkoleniowe, którymi objętych 23  managerów  firmy tj.  członkowie zarządu firmy jaki i top management, o zakresie Better Multicultural Comunication oraz Leadership Training miały na celu:

1.            Usprawnienie komunikacji na tle różnic kulturowych między Polską i Japonią a także komunikacji biznesowej, umiejętności prowadzenia rozmów.

2.            Zwiększenie efektywności zarządzania w multikulturowych zespołach.

Za cel główny projektu postawiono poprawę kluczowych dla firmy wskaźników komunikacji

Badane przed w trakcie oraz  po- szkoleniu -powtórzone po 2 miesiącach od zakończenia projektu wraz z weryfikacją parametrów sukcesu projektu.

Działanie

Podjęte działania:

•             Zbadanie specyfiki branży;

•             Przeprowadzenie audytu precyzującego potrzeby szkoleniowe w siedzibie Zleceniodawcy w postaci spotkania eksperta ze wskazaną osobą przez Zleceniodawcę w celu poznania specyfiki pracy, oczekiwań i zdefiniowania zagadnień które powinny pojawić się na szkoleniu.

•             Wyznaczenie celu strategicznego szkolenia;

•             Ustalenie mierników efektywności szkolenia;

•             Doprecyzowanie programu szkolenia;

•             Opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem;

•             Opracowanie ćwiczeń i laboratoriów dostosowanych pod specyfikę branży;

•             Modyfikacja prezentacji z zakresu szkolenia pod ustalone założenia;

•             Przygotowanie dedykowanych ćwiczeń.

•             Przeprowadzenie szkoleń;

•             Badanie satysfakcji uczestników;

•             Pomiar wyznaczonych wskaźników efektywności;

•             Raport dotyczący satysfakcji uczestników oraz ich przyrostu wiedzy;

•             Audyt ewaluacyjny 2 miesiące po zakończeniu cyklu;

•             Przedstawienie raportów końcowych wraz z dalszymi krokami rozwojowymi;

•             Zamknięcie procesu ewaluacyjnego.

Efekt

Cel strategiczny: poprawa kluczowych dla firmy wskaźników komunikacji.

Po ukończeniu szkoleń uczestnicy :

•             Rozumieją i używają  podstaw międzykulturowej komunikacji,

•             Efektywnie budują  mosty porozumienia i wspólne cele  w Polskim środowisku biznesowym,

•             Wykazują się znajomością polskiej Kultury i historii,

•             Rozumieją etykietę rozmów biznesowych,

•             Znają  sposoby organizowania pracy w Polsce,

•             Unikają używania dyskryminującego języka,

•             Unikają najczęstszych błędów komunikacyjnych.

•             Są świadomymi roli i znaczenia przywództwa sytuacyjnego,

•             Posiadają  wiedzę o motywatorach pracowników,

•             Wykorzystują  w praktyce sposoby komunikacji nastawionych na współpracę,

•             Wykorzystują  grupę w określaniu i ocenianiu możliwych rozwiązań,

•             Definiują powstające problemy i identyfikowali ich przyczyny,

•             Znają strategie radzenia sobie z konfliktem.

Customer reviews

"Lower Silesia Social Policy Center confirms that CI ProLearning has carried out complex training service together with training materials organization in the scope of the training „Principles of first aid for…"

Lower Silesia Social Policy Center

więcej

"”PRKIK recommends Centrum Innowacji ProLearning as a professional business partner. The training centre organized IT courses in which our employees participated. The course MS 6425-…"

Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

więcej

"„An employee of Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu participated in MS6425 nad MS6419 courses. We have a basis to recommend Centrum Innowacji ProLearning as a…"

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

więcej

Please fill in the form below in order to sign up for chosen exams.

Code * Name * Date * Time Option
+

Your information

- See terms and conditions
×